Környezeti zajvizsgálat

Környezeti zajterhelés és zajkibocsátás vizsgálataKörnyezeti zajmérés (zajterhelés és zajkibocsátás vizsgálata)
Nagyipari létesítmények, iparterületek, üzemek, építkezések, szabadidős és sport létesítmények akkreditált környezeti zajmérését (zajterhelés és zajkibocsátás vizsgálatát) a vonatkozó 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben meghatározott környezeti zajterhelési határértékek ellenőrzése céljából, az MSZ 18150-1:1998 szabvány előírásai alapján végezzük. A környezeti zajmérést a NAH által akkreditált vizsgálólaboratóri-umunk, a vizsgálati eredmények értékelését és elemzését a szükséges engedéllyel rendelkező szakértőink végzik.

A környezeti zajmérésre általában az alábbi esetekben van szükség:

 • zajkibocsátási határérték kérelem benyújtása vagy módosítása
 • környezeti háttérterhelés mérése és zajvédelmi hatásterület kijelölése
 • panasz megalapozottságának vizsgálata
 • építési engedélyezési eljárás során szükséges alapállapot vizsgálata
 • zajvédelmi tervfejezethez szükséges környezeti alapállapot meghatározása
 • zajcsökkentési intézkedés megvalósítását megelőző alapállapot vizsgálata
 • zajcsökkentés megvalósítása utáni ellenőrző kontrollmérés

A környezeti zajterhelés vizsgálatokról hivatalos, hitelesített, a vizsgálólaboratórium által kibocsátott vizsgálati jegyzőkönyv és az MMK által bejegyzett szakértő által készített szakértői vélemény készül. A szakértői véle-mény tartalmazza a vizsgálati eredmények értékelését és összevetését a vonatkozó zajterhelési határértékek-kel, valamint igény esetén javaslatokat a szükséges zajvédelmi intézkedésekre és az esetlegesen szükséges műszaki zajcsökkentési megoldásokra vonatkozóan.

Környezeti zajkibocsátás vizsgálat

Az üzemi és szabadidős létesítmény zajkibocsátásának, illetve a zajkibocsátási határérték teljesülésének ellen-őrzésére vonatkozó akkreditált vizsgálatot a 93/2007 (XII. 18.) KvVM rendelet szerint végezzük el. A vizsgálat elvégzése abban az esetben szükséges, amennyiben a létesítmény rendelkezik az illetékes környezetvédelmi hatóság által megállapított zajkibocsátási határértékkel, továbbá a határérték teljesülésének ellenőrzése szük-séges a zajforrás területén és környezetében bekövetkező változás kapcsán (pl. technológia változása, új zajforrás létesítése, védendő környezet változása stb.).

Környezeti zajvizsgálat módszere

A helyszíni környezeti zajvizsgálatokat megelőzően az alább felsorolt forrásadatokat és információkat rögzít-jük a vizsgálati eljárás első fázisában:

 • a vizsgált létesítmény zajforrásai és működési jellemzői
  • a telephelyen végzett tevékenység, illetve a technológia (áttekintő jelleggel)
  • zajforrások megnevezése, elhelyezkedése, üzemideje és paraméterei
  • környezeti zajterhelést meghatározó domináns zajforrások meghatározása
  • mozgó zajforrások (pl. anyagmozgatás targoncákkal) útvonala, működési jellemzői
  • üzemterületen belüli közlekedési zajforrások (pl. tehergépjárművek száma)
 • a vizsgált létesítmény területe
  • méretarányos üzemi alaprajz, gépelrendezési rajz
  • domináns zajforrások azonosítása az üzemi alaprajzokon
 • a vizsgált létesítmény környezetében található zajtól védendő területek és létesítmények 
  • a létesítményhez legközelebbi zajtól védendő lakóterületek és lakóházak
  • védendő területek településszerkezeti / szabályozási terv szerinti övezeti besorolása
  • a védendő irányokban a kritikus megítélési pontok és mérőfelületek kijelölése

A vizsgálatokat a szabványok és előírások legszigorúbb követelményeit kielégítő 1. pontossági osztályú hite-lesített műszerállománnyal végezzük. A zajterhelési, zajkibocsátási és referencia mérési pontokat a vonatkozó jogszabályi és szabványos előírások figyelembevételével jelöljük ki. A megítélési pontokat azokban a védendő helyiségekben, illetve azokon a védendő területeken kell kijelölni, ahol a zajvédelmi követelménynek teljesülni kell. A mérési pontokon a műszeres zajvizsgálatok során rögzített paraméterek a következők:

LAeq egyenértékű A-hangnyomásszint [dB]
LAImax impulzusos időállandóval mért legnagyobb hangnyomásszint [dB]
LASmax lassú időállandóval mért legnagyobb hangnyomásszint [dB]
LASmin lassú időállandóval mért legkisebb hangnyomásszint [dB]
LAa         a mérést befolyásoló alapzaj szintje [dB]
LAH a háttérterhelés szintje [dB]
LA95% 95%-os statisztikai A-hangnyomásszint [dB]
Lf         terc-oktávsávos hangnyomásszint [dB]

A vizsgálat eredménye a (nappali/éjjeli) megítélési időre vonatkoztatott megítélési A-hangnyomásszint, mely tartalmazza az alapzaj-korrekciót, illetve a zaj impulzusos, vagy keskenysávú (tonális) jellege miatti korrekció-kat; továbbá a vizsgált zajforrás működése nélkül a környezetben mérhető háttérterhelés.

Zajmérésekhez alkalmazott mérőműszerek

Szakemberállományunk és tudásbázisunk bővítésén túl eszközparkunkat is folyamatosan fejlesztjük, így a vizsgálatokhoz a legmodernebb, a legújabb technológiai trendeknek is megfelelő zajszintmérő műszereket, illetve szoftveres adatfeldolgozó rendszereket alkalmazzuk.

Évtizedek óta partnerünk a világ vezető zaj- és rezgésmérő műszer gyártója, a Brüel & Kjær, valamint ma-gyarországi leányvállalata a B & K Components Kft. Együttműködésünk eredményeként laboratóriumunk üzemelteti hazánk egyik legnagyobb és legmodernebb hitelesített 1. pontossági osztályú műszerparkját, melyben megtalálhatók a speciális vizsgálatokra (pl. ultrahang és infrahang mérésekre) alkalmas különleges mérőműszerek is.

Hazánkban egyedülállóan rendelkezünk a Brüel & Kjær cég által fejlesztett MATRON3 zajmonitoring rendszer-rel, melynek alapja a világ egyik legmodernebb BK 2250 típusú zajanalizátora, amely hangfelvétel készítésére is alkalmas. A többi zajanalizátorunkhoz hasonlóan, ezt a mérőrendszert is kiegészítettük egy bővített képes-ségű terc-oktávsávos elemző modullal. Az összetettebb környezeti zajvizsgálatokra és akár több hetes moni-toring vizsgálatokra alkalmas mérőrendszer birtokában kisebb költségekkel valósíthatók meg nagyobb vo-lumenű folyamatos adatrögzítést igénylő környezeti zajvizsgálatok.

Zajvédelmi hatásterület meghatározása

A zajvédelmi hatásterület célja:

 • hatósági cél: zajkibocsátási határérték meghatározása
 • közigazgatási cél: az érintett ügyfelek meghatározása (KET 15. §)
 • szakértői cél: a vizsgálatra kijelölt terület meghatározása

A környezeti zajforrás hatásterületét a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 5. § alapján az alábbi esetekben kell meghatározni:

 • előzetes vizsgálati eljárásban,
 • környezeti hatásvizsgálati eljárásban,
 • egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban,
 • környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásban,
 • a felsorolt eljárásokat követő létesítési, használatbavételi és forgalomba helyezési eljárásokban,
 • vagy ha a környezetvédelmi hatóság előírja.

Az előzőekben fel nem sorolt esetekben a környezeti zajforrás vélelmezett hatásterülete a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan és annak határától számított 100 méteres távolságon belüli terület. A környezetvédelmi hatóság abban az esetben írja elő a hatásterület mérés, illetve számítás szerinti meghatározását, ha a rendelkezésére álló adatok alapján valószínűsíthető, hogy a zajforrás hatásterülete nagyobb, mint a vélelmezett hatásterület.

A zajvédelmi hatásterület meghatározását a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 6. és 7. § megfelelően méréssel, illetve számítással (szükség esetén környezeti zajtérkép készítésével) végezzük, továbbá a hatásterületet léptékhelyes helyszínrajzon ábrázoljuk a védendő létesítmények és övezeti besorolások feltüntetésével.

 • Zajvédelmi hatásterület meghatározása méréssel:
  • zajforrás környezeti zajterhelésének mérése
  • mérési bizonytalanság becslése
  • környezeti alapzaj vizsgálata
  • azonos „típusú” (azonos megítélés alá tartozó) zajforrások vizsgálata
  • háttérterhelés mérése
  • a hatásterület meghatározása méréssel a helyszínen
 • Zajvédelmi hatásterület meghatározása számítással:
  • vizsgált létesítmény forráselemezése
  • egyedi zajforrások hangteljesítményszintjének meghatározása
  • geodéziai alapmodell és háromdimenziós digitális alaptérkép készítése
  • terjedési modell készítése és zajtérkép készítése
  • háttérterhelés meghatározása a fenti folyamattal a többi zajforrásra is
  • isophon görbék alapján a hatásterület meghatározása

Üzemi és szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértékét 93/2007 (XII. 18.) KvVM rendelet előírásai szerint a zajforrás zajvédelmi hatásterületére kell megállapítani. Amennyiben a zajvédelmi hatásterületen nem található zajtól védendő terület, illetve (meglévő és tervezett) zajtól védendő létesítmény, a zajkibocsátási határérték nem értelmezhető.

Zajkibocsátási határérték kérelem

Környezeti zajt előidéző zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, kivéve ha a környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, vagy épület. A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet a 93/2007 (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete szerinti űrlapon kell benyújtani.

A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelemhez elkészítjük a jogszabály által előírt vizsgálati dokumentációt, mely tartalmazza a zajforrás környezeti zajterhelésére és a háttérterhelés mértékére irányuló vizsgálatok eredményeit, valamint a zajvédelmi hatásterület kijelölését.

Garancia

Szavatoljuk, hogy az általunk készített dokumentációk megfelelnek minden jogszabályi, szabványos és hatósági előírásnak, követelménynek, továbbá minden joghatással bíró ügyben alkalmazhatók. Szavatoljuk, hogy tevékenységünket a vonatkozó rendeletek és szabványok szerint végezzük. Tevékenységünkre vonatkozóan a jogszabályi megfelelőséget, minőséget és a szakmai garanciát biztosítja, hogy munkatársaink a Magyar Mérnöki Kamara, valamint az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal által bejegyzett és nyilvántartott szakértők, továbbá a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által NAH-1-1107/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratóriumunk az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerben működik.

Ajánlatkérés

Kérjen ajánlatot az alább felsorolt információk megadásával és mi pár napon belül reagálunk rá! Az ajánlatkérés nem jár az Ön részéről semmilyen kötelezettség vállalásával.

 • kapcsolattartó neve és elérhetősége (lehetőleg mobiltelefonszám)
 • mérés helyszíne
 • mérés indoka (pl. hatóság előírta, technológia változott) és az esetleges előzmények
 • milyen tevékenységet végeznek a létesítmény területén (röviden összefoglalva)
 • milyen időszakban működik a létesítmény (nappal/éjszaka)
 • melyek a védendő létesítmények a környezetben (lakóház)
 • alaprajz az üzem területéről és az érintett környezetről (amennyiben rendelkezésre áll)

A felsorolt adatok szükségesek a pontos feladat meghatározásához és az ajánlati ár kalkulációjához. Amennyiben ezek jelenleg nem állnak teljes egészében rendelkezésére, megkeresését ebben az esetben is elküldheti részünkre. Szakértőink megválaszolják kérdéseit, illetve segítenek összeállítani az ajánlatadáshoz szükséges információkat.

Partnereink:

ABB
BorsodChem
Bosch
Coca-Cola
IBM
MOL
Procter and Gamble
Samsung
Xellia