Egeszséges környezetben és biztonságban élni...

Munkavédelmi szolgáltatás

Munkavédelmi szolgáltatás Munkavédelmi szakmérnök végzettségű szakembereink, illetve bejegyzett szakértőink közreműködésével vállaljuk a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben és a végrehajtási rendeletekben meghatározott szaktevékenységek ellátását.

A következő területeken:

Teljes körű munkavédelmi szolgáltatás

Teljes körű munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi szolgáltatásunk magába foglalja ezen feladatok szolgáltatás jellegű ellátását, a rendszeres és soronkívüli oktatások szervezését és megtartását, a szükséges szabályzatok elkészítését és karbantartását, gépek és berendezések munkavédelmi szempontú vizsgálatát és a munkahelyek teljes körű veszélyelemzését, kockázatértékelését. A munkabiztonsági kérdésekben folyamatos kapcsolatot tartunk a szakhatóságokkal, ellenőrizzük a munkabiztonsági eszközök meglétét és használatát. Konzultálunk a társasággal szerződött foglalkozás-egészségügyi szolgálattal az esetleges munka-alkalmassági problémák, valamint foglalkozási megbetegedések kérdésében.

A munkavédelmi szaktevékenység keretében felmerülő műszeres vizsgálatokat - munkahelyi zajterhelés, megvilágítás, levegőszennyezettség, komfort és klíma vizsgálata és értékelése - az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerinti vizsgáló laboratóriumi akkreditáció rendszerében végezzük. Szakértőink elvégzik a kémiai biztonságból adódó feladatok ügykezelését is, valamint az érintésvédelmi és villámvédelmi vizsgálatok, veszélyesnek nyilvánított gépek és emelőgépek időszakos biztonsági felülvizsgálatát is.

 

Munkavédelmi szaktevékenység ellátása

A Munkavédelmi Törvény (1993. évi XCIII. törvény) végrehajtási rendelete, az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 2. számú melléklete ismerteti  a munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának feltételeit. Minden munkáltatónak tevékenysége, veszélyességi besorolása és a munkavállalók létszáma alapján meghatározható, hogy kötelező-e munkavédelmi szakképesítésű személyt foglalkoztatni. Szakértőink a jogszabályban előírt óraszámban és létszámmal látják el a munkavédelmi szaktevékenységet, szükség szerint folyamatos elérhetőséggel, ügyelettel.

 

Munkavédelmi szabályzat készítése, karbantartása, felülvizsgálata

Munkavédelmi szabályzat készítésére a munkáltatónak jogszabály által előírt kötelezettsége nincs, azonban a munkáltató rendelkezhet úgy, hogy a sok egyedi utasítás helyett egységes szerkezetű szabályzatban fekteti le a munkavédelmi követelményrendszert. A munkavédelmi szabályzat kiváltja azokat a szabályozási területeket, amelyekre jogszabály a munkáltatót írásbeli rendelkezési kötelezettségekkel terheli és egyúttal lehetőséget biztosít arra, hogy a munkavédelemmel kapcsolatos követelményeket a munkáltató sajátosságainak megfelelően teljesíthesse, vagyis a követelmények teljesítésének módját saját arculatára formálja. Munkavédelmi szabályzatát és annak mellékleteit sok éves tapasztalattal rendelkező szakértőink az Önök szervezetének felépítésére illeszkedően készítik el.

 

Mentési terv készítése, karbantartása, felülvizsgálata

Mentési tervet - a jogszabályokban foglaltak alapján - minden olyan munkáltatónál el kell készíteni, ahol a kialakult veszélyes állapot fokozott szervezettséget igényel, illetve ehhez megfelelő személyi és eszközfeltételeket kell biztosítani. A mentési tervet a rendellenes körülmények kialakulásának esetére - amikor a szabályos üzemvitelre vonatkozó biztonsági előírások nem tarthatók be - a munkahely jellegére, helyzetére, kiterjedésére, valamint a veszélyforrások hatására, továbbá a munkavégzés hatókörében tartózkodókra is tekintettel kell elkészíteni, illetve tervben a mentéshez szükséges személyeket is ki kell jelölni. A mentési terv a munkavédelmi szabályzat mellékletét képezheti.

 

Előzetes, ismétlődő, soron kívüli munkavédelmi oktatások megtartása

A Munkavédelmi Törvény 55. § alapján minden munkáltató köteles munkavállalói számára munkába álláskor, munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor, munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor, új technológia bevezetésekor munkavédelmi oktatást tartani. Az oktatást a rendes munkaidőben kell megtartani, és bizonyos meghatározott időszakonként - a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve - meg kell ismételni. Szakembereinkkel vállaljuk általános és speciális követelmények szerinti munkavédelmi oktatási anyagok összeállítását, valamint az oktatások lebonyolítását.

 

Teljes körű munkahelyi kockázatértékelés, kockázatelemzés készítése

A Munkavédelmi Törvény 54. § (2) bekezdése szerint: ha a munkáltatónak legalább egy fő alkalmazottja van, akkor a munkavédelmi kockázatértékelést kötelező elvégeztetnie, még akkor is, ha nem veszélyes tevékenységet folytat. A munkáltató a kockázatértékelést és megelőző intézkedéseket első alkalommal legkésőbb a munkáltató tevékenységének megkezdésétől számított egy éven belül, azt követően indokolt esetben köteles elvégeztetni és azt évenként felülvizsgáltatni. Soron kívül kell elvégezni, illetve felülvizsgálni a kockázatértékelést, ha a kockázatok lényeges megváltozásával munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés hozható összefüggésbe. Szakembereink szerteágazó tapasztalattal rendelkeznek teljes körű és részleges kockázatértékelések készítésében. A feladat keretén belül végezzük el a munkaterületek rendszeres ellenőrzését és észrevételezését is.

 

Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatok elvégzése

Új berendezés, gép, technológia üzembe helyezése előtt az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek teljesülése érdekében munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatot kell végrehajtani. A munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat során vizsgálni kell, hogy rendelkezésre állnak-e a létesítést végzők (tervező, kivitelező) nyilatkozatai, a munkavédelmi követelmények kielégítését bizonyító mérési eredmények, a munkaeszközre vonatkozó munkavédelmi megfelelőségi nyilatkozatok, tanúsítványok, a szükséges hatósági engedélyek, az üzemeltetéshez szükséges munkavédelmi utasítások, valamint vizsgálni kell a munkahely, munkakörnyezet kialakítását.

 

Időszakos biztonsági felülvizsgálatok elvégzése

Az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 1/a. számú mellékletében található veszélyes gépek, munkaeszközök, egyéb jogszabályok alapján pedig a daruk és futómacskák gépi meghajtással, gépi hajtású emelőtargoncák, villamos emelődobok, rakodógépek, mezőgazdasági és erdészeti traktorok, járműürítés és -mozgatás különleges berendezései, valamint azok a gépek, technológiák, melyeket a munkáltató saját hatáskörében veszélyesnek minősít időszakos biztonsági felülvizsgálatra kötelezett berendezések. Az időszakos biztonsági felülvizsgálatokat a területre bejegyzett érvényes szakértői engedéllyel rendelkező munkatársaink végzik.

 

Egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének meghatározása

A munkáltató által folytatott tevékenységgel kapcsolatos kockázatok kiértékelését követően szükséges a munkakörönként felmerülő kockázatok hatásainak csökkentése érdekében meghatározott egyéni védőeszközök beszerezése, kiadása a munkavállalók részére, valamint gondoskodni kell az elhasználódott védőeszközök rendszeres cseréjéről. Az egyéni védőeszközök átvételét, selejtek visszavételét jegyzőkönyvezni szükséges. A szükséges egyéni védőeszközök meghatározása munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenység. A kockázatelemzés, munkavédelmi szabályzat kidolgozásának részeként szükség szerint vállaljuk az egyéni védőeszköz szabályozás kidolgozását is.

 

Munkabalesetek teljes körű kivizsgálása

A munkáltatónak kötelessége a három éven belül tudomására jutott munkahelyi sérüléseket, munkabaleseteket kivizsgálni és nyilvántartásba venni. A munkakieséssel járó balesetekről a Munkavédelmi Törvény előírásai szerinti munkabaleseti jegyzőkönyvet kell kitölteni. A súlyos balesetek kivizsgálásához a munkáltatónak munkabiztonsági szakembert kell bevonni. Ennek keretében feladatunk a munkabalesetek előírás szerinti kivizsgálása, jegyzőkönyvezése, bejelentése és nyilvántartása, a munkabalesetekből és foglalkozási megbetegedésekből eredő kárigények elbírálásához szakvélemény készítése.